Backorder - Đặt là thắng

Những trường hợp tên miền không được Backorder

Những trường hợp sau đây tên miền sẽ không được đưa lên backorder để đấu giá:

- Các tên miền .GOV.VN : Đây là tên miền đặc biệt VNNIC chỉ cấp đăng ký dành cho các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương được quy định tại các Luật về tổ chức Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; các Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Các đơn vị nằm trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan nhà nước quy định tại điểm (a) ở trên. Các tên miền này cần được VNNIC kiểm duyệt trước khi đăng ký.

- Các tên miền .INT.VN: Đây là các tên miền chỉ dành cho các cơ quan tổ chức nước ngoài hoạt động ở Việt Nam

- Các tên miền .NAME.VN: Đây là các tên miền dành đăng ký cho cá nhân, nội dung tên miền phải chứa tên hoặc đi kèm theo tên là số.

- Các tên miền hủy đi để chờ tự do đăng ký lại iNET cũng sẽ không đưa lên hệ thống Backorder mà ưu tiên cho chủ thể mới theo yêu cầu của chủ thể cũ đã gửi đến iNET.

-------

iNET - Nhà đăng ký tên miền hỗ trợ khách hàng tốt nhất.