Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 lich.com.vn 0 0 14 năm 1 18-12-2018 Đặt chỗ
2 tienganh123.vn 0 0 4 năm 1 19-12-2018 Đặt chỗ
3 canhosaigon.com.vn 0 0 8 năm 3 20-12-2018 Đặt chỗ
4 tuigiay.com.vn 0 0 7 năm 3 23-12-2018 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

2856 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
2851 zhfeiying.vn 0 0 1 năm 0 22/12/2018 Đặt chỗ
2852 zionmountain.com.vn 0 0 0 năm 0 21/12/2018 Đặt chỗ
2853 zobifa.edu.vn 0 0 1 năm 0 15/12/2018 Đặt chỗ
2854 zooz.vn 0 0 1 năm 0 23/12/2018 Đặt chỗ
2855 zozocoins.com.vn 0 0 1 năm 0 16/12/2018 Đặt chỗ
2856 ztime.vn 0 0 1 năm 0 16/12/2018 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page