Tên miền đang đấu giá

STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc đấu giá Đặt chỗ
1 digitalmarketing.com.vn 10 11 9 năm 3 21-03-2018 Đặt chỗ
2 yoga.vn 1 1 1 năm 6 23-03-2018 Đặt chỗ

Danh sách tên miền chờ thu hồi

1991 tên miền chờ thu hồi
STT Theo dõi Tên miền DA PA Tuổi Số người
đấu giá
Ngày kết thúc
đấu giá
Đặt chỗ
1 0123.vn 1 1 1 năm 0 25/03/2018 Đặt chỗ
2 0h.com.vn 10 19 3 năm 0 22/03/2018 Đặt chỗ
3 181.vn 1 1 1 năm 0 23/03/2018 Đặt chỗ
4 236.vn 1 1 1 năm 0 22/03/2018 Đặt chỗ
5 360az.vn 1 1 3 năm 0 27/03/2018 Đặt chỗ
6 3d-ntt.vn 1 1 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
7 3dmkt.vn 14 1 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
8 3e.edu.vn 1 1 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
9 3qmart.vn 1 1 1 năm 0 26/03/2018 Đặt chỗ
10 4adesign.vn 1 1 3 năm 0 28/03/2018 Đặt chỗ
11 4quarters.vn 1 1 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
12 90shome.vn 1 1 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
13 9house.com.vn 13 15 4 năm 0 27/03/2018 Đặt chỗ
14 aaavn.com.vn 1 1 9 năm 0 28/03/2018 Đặt chỗ
15 accorp.vn 1 1 3 năm 0 20/03/2018 Đặt chỗ
16 ad365.vn 1 1 1 năm 0 26/03/2018 Đặt chỗ
17 adepqua.vn 1 1 1 năm 0 25/03/2018 Đặt chỗ
18 adona.com.vn 15 17 3 năm 0 28/03/2018 Đặt chỗ
19 afcgroup.vn 1 1 1 năm 0 23/03/2018 Đặt chỗ
20 affiliate.com.vn 1 1 7 năm 0 28/03/2018 Đặt chỗ
21 agogo.com.vn 1 1 1 năm 0 23/03/2018 Đặt chỗ
22 agogo.vn 14 19 1 năm 0 23/03/2018 Đặt chỗ
23 agpps.vn 1 1 6 năm 0 21/03/2018 Đặt chỗ
24 agrigold.com.vn 0 0 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
25 agrita.com.vn 1 1 2 năm 0 21/03/2018 Đặt chỗ
26 aharich.vn 1 1 1 năm 0 26/03/2018 Đặt chỗ
27 ahaya.com.vn 0 0 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
28 aicatinh.vn 1 1 1 năm 0 27/03/2018 Đặt chỗ
29 ainus.vn 1 1 3 năm 0 28/03/2018 Đặt chỗ
30 aircool.vn 1 1 1 năm 0 21/03/2018 Đặt chỗ
31 akd.vn 1 1 3 năm 0 20/03/2018 Đặt chỗ
32 alaskavn.com.vn 1 1 3 năm 0 20/03/2018 Đặt chỗ
33 aldi.com.vn 10 1 1 năm 0 23/03/2018 Đặt chỗ
34 aldi.vn 13 1 1 năm 0 23/03/2018 Đặt chỗ
35 alienwarestore.vn 1 1 5 năm 0 22/03/2018 Đặt chỗ
36 allinonevni.vn 1 1 1 năm 0 26/03/2018 Đặt chỗ
37 allinus.vn 1 1 3 năm 0 28/03/2018 Đặt chỗ
38 almanit.vn 1 1 3 năm 0 26/03/2018 Đặt chỗ
39 alobep.vn 1 1 1 năm 0 16/03/2017 Đặt chỗ
40 alopay.vn 1 1 5 năm 0 16/03/2017 Đặt chỗ
41 alpha-tech.com.vn 0 0 3 năm 0 22/03/2018 Đặt chỗ
42 alphaleapers.vn 0 0 3 năm 0 23/03/2018 Đặt chỗ
43 amatec.com.vn 1 1 1 năm 0 27/03/2018 Đặt chỗ
44 amatec.vn 1 1 1 năm 0 27/03/2018 Đặt chỗ
45 amland.com.vn 12 18 3 năm 0 26/03/2018 Đặt chỗ
46 amorrestaurant.vn 0 0 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
47 amourtea.vn 1 1 1 năm 0 27/03/2018 Đặt chỗ
48 ams-jsc.com.vn 0 0 3 năm 0 27/03/2018 Đặt chỗ
49 amthuc72.com.vn 0 0 3 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
50 an-audio.vn 0 0 1 năm 0 24/03/2018 Đặt chỗ
Hiển thị tên miền 50/page